tirsdag 31. mai 2011

Innhenta

Ratko Mladic er trygt på plass i Haag. Etter å ha vore 15 år på rømmen frå internasjonal lov og rett, er han blitt innhenta og må stå til rette for skuldingar om folkemord i Bosnia på 90-talet.

Menneske er eit moralsk vesen. Me må stå til ansvar for gjerningane våre. Ikkje alle forbrytarar blir innhenta medan dei lever. Nokre slepp tilsynelatande unna. Men berre tilsynelatande. For ingen kan lura seg unna Gud. Ikkje dei som har selt seg til vondskapen, og ingen av oss vanlege heller. Me skal alle fram for Kristi domstol og få ein rettferdig dom frå han som ser og veit alt. Det er ingen grunn til å tru at alle får same domen. Domen skal vera rettferdig og utmålast etter kvaliteten på liva våre. Men saka er: Ingen kan bli frikjent. Dvs. ikkje utan på førehand å ha søkt benådning hos Gud Saka er: INGEN SLEPP UNNA, MEN INGEN TRENG Å SMAKA DEN EVIGE STRAFFA. ALLE KAN BLI FRELST, FOR JESUS KRISTUS SONTE PÅ KROSSEN DEN STRAFFA SOM ME ALLE HADDE FORTENT. HAN ER DIN REDNINGSMANN, DEN EINASTE DU HAR. Korleis så bli frelst og tilgjeven? Det skjer ved at du innrømmer syndene og feila dine for Gud og ber han om nåde for Jesu skuld. Då deler den gode Gud med glede ut tilgjeving til deg, og han tek deg inn i varmen. Du blir hans barn, og får del i det evige livet som Jesus kjøpte deg retten til. Audmjukande? Ja, Gud står dei stolte imot, men dei audmjuke gjev han nåde. Be til Gud og få saka di med han i orden.