onsdag 31. juli 2013

Romarbrevet 4,9-12

 9 Dei som her blir prisa sæle, er det berre dei omskorne eller er det dei uomskorne òg? Vi sa at Abraham vart rekna som rettferdig fordi han trudde. 10 Korleis gjekk det til? Var det før eller etter at han vart omskoren? Det var før han vart omskoren. 11 Og omskjeringa fekk han til eit teikn som skulle stadfesta den rettferda av tru som han hadde før han vart omskoren. Slik skulle han bli far til alle uomskorne som trur, så dei kan reknast som rettferdige. 12 Men han skulle òg bli far til dei omskorne når dei ikkje berre har omskjeringa, men òg følgjer etter Abraham, far vår, og eig den trua han hadde før han vart omskoren.

Det avgjerande for deg og meg i vårt høve til Gud er at me TRUR på han. Kva er det å tru på Gud? Det er å tru på ORDET hans. Det er sjølvinnlysande. Dersom me trur på eit menneske, så trur me jo på det som vedkomande seier, at det er sant og til å stola på. Slik også med Gud. Dersom me ikkje trur på det han seier, trur me ikkje på han heller. Men trur me på det han seier og lever i samsvar med det, då blir han hjarteglad og løner oss med å sjå totalt bort frå alle syndene våre, gje oss Den heilage ande, samfunn med seg sjølv og evig liv. Det var dette Abraham erfarte, og det lenge før han vart omskoren. Kva rolle spela då omskjeringa? Den vart eit ytre teikn på ein ny indre røyndom, og Bibelen vitnar fleire stader at det er det som skjer i hjarto våre som er avgjerande. Alle religiøse seremoniar og symbol har absolutt ingen effekt dersom ikkje hjelper oss til å tru på og elska Gud. Dette gjeld også dåpen og nattverden. Eg er redd helvete vil vera fullt av døypte menneske som aldri ville tru på Jesus og leva etter ordet hans. Det er ei stor sorg og ei plage å tenkja på.

Omskjeringa høyrde til den gamle pakta, det var ei greie mellom Gud og Israel. Men omskjeringa åleine kunne aldri hjelpa dette folket. Dersom dei ikkje trudde på han og levde rettferdig, stilte han dei til rekneskap og dømde dei etter det dei hadde gjort. Den nye pakta i Jesus Kristus er derimot ei greie mellom Gud og alle menneske. Her gjeld berre ein ting: Tru verksam i kjærleik, og paktsteikna er vatn, brød og vin, og i den grad Ordet, dåpen og nattverden skaper og nærer trua, fungerer dei etter sin hensikt, men folk som ikkje trur på Jesus og lever etter ordet hans, vil bli dømde etter sine gjerningar uansett om dei har høyrt, sett og smakt mange tusen gonger.