mandag 20. juni 2022

Menneskerettsfråsegna artikkel 10

 Kvar og ein har, under full likestilling, krav på å få saka si rettferdig og offentleg handsama av ein uavhengig og upartisk domstol når rettane og pliktene hans skal fastsetjast, og når eit klagemål med straffeansvar mot han skal avgjerast.

Dette er ein juridisk grunnpillar i alle demokratiske statar. Sviktar dette, er rettstryggleiken  borte for "mannen i gata". Anten du er fattig eller rik, ung eller gamal, kvinne eller mann, høg eller låg, same kva du trur på eller kor du kjem frå: alle handsamast likt av domstolane. Det skal vera likskap for lova. 

Menneskerettsfråsegna artikkel 9

 "Ingen må utsetjast for vilkårleg arrest, fengsling eller landsforvisning."

Dette er ein rett som vert broten i alle diktatoriske land. Me ser det i Russland, Tyrkia, Kina, Burma, Iran og mange andre land der folk i denne tida vert fengsla for å demonstrera  mot styresmaktene sin inkompetente politikk, eller for å vera aktive medlemmer i grupper som styresmaktene fryktar for eller rett og slett ikkje likar.