lørdag 10. mars 2012

Håp for Japan

Farleg tilpasning


De har sanneleg ikkje mykje å skryta av. Veit de ikkje at litt surdeig gjennomsyrar heile deigen?  7 Reins ut den gamle surdeigen så de kan vera ein ny deig: usyra, slik de verkeleg er. For vårt påskelam er slakta, Kristus.  8 Så lat oss halda høgtid, ikkje med gammal surdeig, ikkje med ein surdeig av vondskap og synd, men med usyra brød av sanning og reinleik. 1.Korintarbrev 5,6-8

Det var kome alvorleg synd inn i kyrkjelyden i Korint. Ein av medlemmene levde saman med stemor si utan at nokon reagerte på det. Det er merkeleg kor lett me kristne tilpassar oss. Det som er akseptert i samfunnet elles, ser ut til fort å bli akseptert hos oss også.  Men mangt av det dei driv på med på samlivssektoren i samfunnet er syndig, og synda har ein tendens til å spreia seg som ein surdeig og prega heile miljøet negativt. Difor må me vera radikale og ikkje akseptera slikt korkje hos oss sjølve eller hos andre, men ta dei oppgjera som er nødvendige. 

Me tenkjer ofte slik: Mi synd er mi. Den influerer ikkje på andre. Men det er ei løgn. Synda di berører alle i kyrkjelyden rett og slett fordi me er éin lekam, og dersom ein lem lid, lid heile lekamen. 

Jesus gav livet sitt for våre synder for å fri oss frå dei.  Då kan og må me ikkje lenger leva i dei. Det er å vanæra Jesus og trakka på hans frelsesverk. Så legg bort all ureinskap, misunning, fiendskap, hovmot, baktale, løgn, bedrageri, hat og hemn, og lev i harmoni med den nåden du fekk i Jesus Kristus. Hald det unna det negative, det som har sine røter i ditt gamle menneske , og søk det som har sine røter i Gud, tru, håp, sjølvoppofrande kjærleik, glede, fred, tilgjeving og rettferd. Då bergar du både deg sjølv og andre.

tirsdag 6. mars 2012

Leirarar med integritet

Audun Lysbakken. Foto: Dagbladet
Det er avgjerande viktig for ein leiar og dei han skal leia at han har integritet. At ein person har integritet betyr at han er til å stola på heilt gjennom. Stundom kan det sjå ut til at dette er ei mangelvare i samfunnet vårt.

Audun Lysbakken går av for å ta vare på integrieten sin, seier han. Dette er vanskeleg å forstå sidan det er mangel på integritet som har ført han opp i den situasjonen han har hamna i. Han har gjort feil, og han har forsøkt å dekka dei til. Det er ikkje integritet. Og no ser det ut til at han vert leiar av SV!

Svigerfar til Moses, Jetro, såg at arbeidsbøra til svigersonen vart for stor. Då gav han Moses dette rådet
 i 2. Mosebok 18,17-23: «Det er ikkje bra det du gjer. 18 Du kjem til å slita ut både deg sjølv og folket som er hos deg. Dette er altfor tungt for deg, du kan ikkje gjera det åleine. 19 Høyr no på meg! Eg vil gje deg eit råd, og Gud skal vera med deg. Du skal stiga fram for Gud på vegner av folket og leggja sakene deira fram for han. 20 Du skal forklara dei forskriftene og lovene og gjera dei kjende med den vegen dei skal gå, og dei gjerningane dei skal gjera! 21 Men du skal sjå deg ut dugande menn av heile folket, menn som fryktar Gud, er pålitelege og som hatar urett vinning. Du skal setja dei til å vera førarar for tusen, hundre, femti og ti. 22 Dei skal skifta rett blant folket til kvar tid. Kvar stor sak skal dei koma til deg med, men i kvar lita sak skal dei dømma sjølve. Slik skal du letta børa for deg sjølv og la dei bera henne saman med deg. 23 Gjer du det slik og dette er Guds vilje, kan du halda ut, og då kan alt folket her dra heim i fred.»

Kva er ein god leiar? Det er ein som har nødvendig fagleg dugleik,  fryktar Gud, er pålitelege og heilt gjennom ukorrupt.Ein god leiar må altså  i følgje Bibelen ha både faglege, åndelege og moralske kvalifikasjonar på plass i livet sitt. Det skal vel noko til å forlanga av ein statsråd i våre dagar at han skal frykta Gud, men det hadde vore til god hjelp. Dei som fryktar Gud, gjer ikkje så lett uærlege ting i det skjulte. Det veit at ingenting er skjult for Gud likevel. Slike leiarar trengst over alt, men dei er sjeldne. Me ser i dag at når leiarane i eit land ikkje lenger har tillit, begynnar nasjonen å løysast opp og kan berre haldast saman med våpenmakt og tysting. 


Måtte den gode Gud reisa opp leiarar i mellom oss med dei rette kvalifikasjonar.

søndag 4. mars 2012

Det fiks ferdige


Høve mellom bia og blomsten er svært komplekst, og designa av Gud og fullført på den tredje og femte skapardagen.
Gud går for det fiks ferdige.
Då Jesus døydde på krossen, ropa han ut: Det er fullført!
Alt vedrørande vår frelse var fiks ferdig. Han trong berre nokre timar på jobben. Det lever me på. Det døyr me på. 

Då Gud skapte himmel og jord, gjorde han alt fiks ferdig på 6 dagar. Det er ingen spor av uferdig utvikling i skapingsforteljinga. Det Gud gjorde, gjorde han fort og fullkome. Han såg at det var godt, dvs etter sin hensikt. 

Då Jesus gjorde sine lækjedomsunder, vart folk fiks ferdige på nokre få blunkar. Lasarus som hadde lege dø i grava si i 4 dagar, vart reparert og levandegjort på sekundar. Gud treng ikkje lang tid på saker og ting. Han jobbar raskt og effektivt.

Ein dag kjem Jesus att for å døma levande og døde. Det blir avgjerande timar for oss alle, for domen vil vera endeleg og avgjort. 

Så vil vår gode Gud skapa ein ny himmel og ei ny jord der rettferd bur. Det vil skje raskt. Det gamle universet vil bli rulla saman som ei gamal fillerye og kasserast, så vil det nye tre fram i all sin glans, fiks ferdig.