torsdag 28. juni 2012

Marginalitet og helvete

Eg har hatt ein mistanke lenge, men fekk det stadfesta i dag då eg høyrde på radio: Eg er marginal. Dei som trur på helvete er nemleg det, vart det sagt, og eg trur på helvete, altså er eg marginal, og som marginal er eg vel også uinteressant, berre ein bagatell.


Det er ei undersøking som syner at dei som trur på helvete er mindre kriminelle enn dei som berre trur på himmelen. Ein kommentator i NRK-radio kalla det for agurkforskning. Helvete var noko middelaldergreier som me for lengst har fjerna oss frå her i landet. Me er betre informert enn at me går rundt å trur på slike barbariske ting. Er me? Ikkje eg. Eg trur på helvete, og tilhøyrer altså ei marginal gruppe.


Trøysta mi er at Jesus også er med i denne gruppa. Det gjev litt frimot.


Det er nesten ingen i Noreg lenger som trur på helvete, sa teologen i radioen.  Berre nokre sekter og svært få konservative kristne. Men dei er ikkje mange. Det er nesten ingen igjen av dei, vart det sagt i dag.


Men stopp litt: Kan det at nesten ingen trur på helvete seia noko om at helvete finst eller ikkje? Sjølvsagt ikkje. Anten finst ting, eller det finst dei ikkje. Om få eller mange trur at dei finst, spelar inga rolle.  Dersom alle trur at noko finst som ikkje finst, så finst det likevel ikkje. Om alle trur at noko ikkje finst, noko som faktisk finst, så finst det likevel. Me kan ikkje røysta over om noko finst eller ikkje.Den ungarske legen Ignaz Philip Semmelweiss hevda på1840-talet at infeskjonar skuldast usynlege smittestoff, og at betre hygiene ville hjelpa. Kollegane hans lo av han. Nesten ingen trudde på usynlege ting. Men fleirtalet tok feil. Bakteriane fanst jo likevel, og desse brydde seg ikkje om at nesten alle sa at dei ikkje eksisterte.


Eigentleg trur eg ikkje på helvete. Men eg trur på Guds ord, på Bibelen, på Jesus, og Jesus snakkar om helvete, ja, om helvetes eld til og med. Guds ord fangar meg. Jesus fangar meg.Eg må tru på Jesus, og då må eg tru på det han seier. Elles trur eg ikkje på han. Til Nikodemus sa Jesus:  "For så elska Gud verda, at han gav Sonen sin, den einborne, for at kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt, men ha evig liv." Dette trur eg på. At Jesus har frelst meg frå fortaping, dvs. helvete, og at denne frelsa er mi om eg trur på han. 

Kristendom er ein frelsesreligion, og Jesus er ein frelsar. Men dersom det ikkje finst ein dom, kva skal me då frelsast frå?


Men domen er uunngåeleg og vil råka alle som ikkje har elska Guds openberring.


mandag 25. juni 2012

"Free Asia Bibi"Den 40 år gamle fembarnsmora Asia Bibi sit i fengsel i Pakistan. Ho er dømt til døden for blasfemi. Grunnen er at ho proklamerte for nokre kvinner at Jesus lever medan Muhammed er død. Ho treng vår forbøn. Denne songen går no verda over.

mandag 18. juni 2012

Kva bør biskopar konsentrera seg om?

Den norske kyrkja sine biskopar på Svalbard. Foto: Vårt Land

Dei norske biskopane er opptekne av klima, og dei refser partia på Stortinget for ikkje å gå langt nok i Klimaforliket. Biskopane er utålmodige og vil meir enn politikarane for å berga jorda frå undergangen.


Dette er problematisk. Eg meiner at biskopane si fremste oppgåve er å forkynna Guds ord til frelse for menneske. Men så langt eg kan forstå er det lenge sidan dei har gjort det. No  fungerar dei meir som ein politisk tenketank for miljørørsla.

Eg meiner ikkje at engasjement for miljøet er uviktig. Men det er ikkje biskopane si oppgåve å berga miljøet. Dei skal berga menneske frå den evige domen.

Hadde dei slik synt omsorg for sjelene, kunne det vera meiningsfullt å gje frå seg nokre profetiske ord om grådigskap. For det er denne synda som driv fram øydelegginga av miljøet, og ikkje berre av miljøet, men også av menneskesinnet. For Gud seier at hugen etter pengar er ei rot til alt vondt, og det både i samfunnet og i den enkelte av oss. Det øydelegg gode seder, tru og samliv, og pengehugen blindar oss slik at me taper perspektivet og lett syndar for å skaffa oss meir rikdom.  Det er denne synda som utarmar kloten og fører menneska i evig fortaping.

Når bisopane er så lite engasjerte i å berga menneska frå fortapinga, kan det forresten koma av dei ikkje lenger trur på denne, og det er truleg ikkje langt frå sanninga.

mandag 4. juni 2012

Breivik og kristendomen

Anders Behring Breivik meiner han gjennom drapa i  Oslo og på Utøya ville gjerne berga den europeiske kristne monokulturen frå islams infiltrasjon og påverknad. Eit ledd i denne kampen var å drepa forrædarane, folk på venstresida i norsk politikk som diggar eit multikulturelt samfinn, og som han meiner ikkje forstår at islam trugar europeisk kultur og tenkesett, og som difor har opna for muslimsk innvandring.

Det er mange grunnar til at me kan seia at Anders Behring Breivik ikkje er kristen.

For det første. Breivik er ein mordar. Det 5. bodordet seier at du ikkje skal slå i hel. Det har Breivik gjort, og han beklagar det ikkje. Kristne menneske elskar Guds bod. Det gjer ikkje Breivik, og han har dermed definert seg sjølv ut av den kristne stand.

For et andre: Å vera kristen er å følgja Jesus. Jesus gav livet sitt for verda, og han sa at den rette kristendom er å ofra liva sine for andre menneske. Breivik gjorde det motsette: han tok andres liv, og han forsvarer retten sin til å gjera det. Han er ingen etterfølgjar av Jesus, og dermed ingen kristen.

Jesus sa: "Du skal elska nesten din som deg sjølv." I Bibelen er "nesten" det same som "medmenneske". Breivik kan umogeleg elska nesten sin. Då hadde han ikkje gjort det han gjorde. Han kan ikkje vera kristen i hjarta.

Å bli kristen er å bli fødd på nytt. Då blir Guds kjærleik aust ut i hjarto våre ved Den heilage ande som Gud gjev oss. Denne kjærleiken har ikkje Breivik, og er dermed ingen kristen. Han representerer ein annan religion, ein han har laga sjølv.

Så kan det leggjast til: Kristendomen har aldri vore ein europeisk religion. Den er kjem frå jødane og har sitt opphav i himmelen.

Og vidare: Kristendomen har aldri vore monokulturell, men er i sitt vesen multikulturell. Jesus sa at evangeliet om Guds rike skulle forkynnast for alle menneske, og at alle folkeslag skulle gjerast til hans disiplar.

I dag er kristendomen mest utbreidd i det sørlege Afrika, Nord-Amerika, Latin-Amerika og i deler av Asia (Sør-Korea, Kina, Filippinane), og over alt vert kulturen påverka av evangeliet og evangeliet vert presentert for folkeslaga ut frå deira kultur og tradisjon.


søndag 3. juni 2012

"Jesu død på korset er den viktigste begivenhet i verdenshistorien!" !"

Uttalen kjem frå tidlegare SV-formann og mangeårig statsråd Erik Solheim. Eg tenkte: Det er ikkje rart at marxisten Audun Lysbakken tok frå han stillinga som miljø og utviklingsminister. Det er nok ikkje plass til ein som diggar Jesus på topp i ateistpartiet SV.

Men Solheim har naturlegvis heilt rett. Ingen har forma vårt land og vår vestlege kultur som Jesus Kristus. Det kristne evangelium har meir enn noko bestemt kva me i vår del av verda ser på som rett og rimeleg, og korleis me bør leva liva våre.

Men dei som no veks opp får ikkje høve til å bli godt kjent med kjerneforteljingane i Bibelen. No skal dei læra om alle religionar i skulen, og det som skjer er naturlegvis at dei blandar alt i ein graut og ikkje lærer om nokon religion i det heile tatt. Det veit eg svært mykje om sidan eg underviser i religion, livssyn og etikk i den norske skulen. Etter at elevane har hatt RLE i mange år, er det urovekkande mange av dei som ikkje kan noko av dei ulike religionane, ei heller om kristendomen og Jesus.

Det er ikkje mindre enn ein tragedie at barn og unge i Noreg ikkje lærer seg å be til Jesus og at dei ikkje lærer seg å skjøna kva som hende då Jesus døydde på krossen, det som i følgje Erik Solheim er den viktigaste hendinga i verdshistoria.

Kvifor er dette det viktigaste som har hendt? Jo fordi Jesus på krossen tok bort alle syndene våre slik at me ved å tru på han kan bli rettferdige for Gud.

I alle andre religionar utanom kristendomen må menneska etablera og bygga opp sin eigen lagnad og si eiga rettferd. Du får som fortent. Men me som er kristne har lært oss å forstå at me ved tru på Jesus får det motsette av det me har fortent. "For alle har synda og står ærelaus innfor Gud, men me blir rettferdiggjort ufortent ved hans nåde ved forløysinga i Jesus Kristi blod." Romerbervet 3,21.   Hadde verda forstått og trudd dette, ville alt ha vore heilt annleis. Det er sikkert.