mandag 3. november 2008

Arendalsrektor krenkar kristne elevar sin religionsfridom

På ein ungdomsskule i Arendal har rektor nekta elevane sine å ha skulelag og halda andakt i friminutta. Dette melde dei på nyheitene i kveld. Eg kvakk då eg høyrde det. Er dette mogeleg i eit land der lova fastset at elevane på skulen skal ha ei kristen og moralsk oppseding, og i eit land der religionsfridomen vert flagga så høgt som i Noreg? I skuleverket vil me gjerne ha menneskerettane som ein del av verdigrunnlaget vårt. Me vil at desse skal respekterast på alle plan i samfunnet. Men den skulen som skal læra elevane opp i respekt for religionsfridom, krenkar sjølv denne fridomen på den mest openberre måten som me kan tenkja oss. Her må nokon skulera denne rektoren i høve mellom liv og lære.

Rektoren er truleg ikkje så kristendomsvenleg at det gjer noko. Det finst saktens gudlause rektorar. Men det er sjeldan at ein finn dei så uvenelege som dette, og med så lite refleksjon rundt det prinsipielle. Men kan han vinna fram med noko slikt? Kan hans overordna godta ein slik innskrenking av elevane sin religionsfridom? Kristen andakt er eit valfritt alternativ i skuletida. Kva skade kan det gjera? Og kva vil skje om elevane likevel held andakt? Dei kan jo berre setja seg på gangen eller på do. Vil dei bli utviste? Vil dei få nedsett åtferdkarakter? Dette skal bli interessant å følgja.

Eg fekk ikkje tak i korleis denne rektoren argumenterte. Men han ville at det skulle vedtakast eit forbod i alle skulane i Arendal slik at han ikkje står så åleine, stakkars mann.

Me er komen langt i retning av ting som liknar kristenforfølging no. Dersom det skal vera forbod mot kristen forkynnning i klasserom, kor kjem forbodet neste gong? Kan me tola offenteleg kristen forkynning i det heile i eit land som sverger seg til det einaste gangbare livssynet som er livssynsnøytralitet?

1 kommentar:

Berit sa...

Ganske sjokkerende ja! Landet vårt har problemer..