mandag 25. juni 2018

Kva er kjærleik?


Priderørsla er i ferd med å overta definisjonen av kva kjærleik er. Det må for all del ikkje skje, for denne rørsla blandar saman lyst og kjærleik på ein svært farleg måte. 

Kjærleiken er klårast og sannast definert i Det nye testamentet, og er bestemt av ved tre ulike greske ord: Agape, filos og eros.
  • Agape tyder Guds kjærleik, eller også allmenn nestekjærleik
  • Filos står for venskap. 
  • Eros er den lidenskaplege, emosjonelle kjærleiken

Det er viktig at me held desse formene for kjærleik litt frå kvarandre.
Nestekjærleik er på sett og vis heva over kjenslelivet. Her handlar det om å setja andre menneske sine behov framom sine eigne.

Jesus Kristus demonstrert denne kjærleiken då han bar syndene våre opp på krossen for å betala for dei med sitt eige liv og blod.

Den same guddommelege kjærleiken synte han dag etter dag då han lækte dei sjuke og trufast forkynte og underviste eit folk som var som sauer utan gjetar.
Agapekjærleiken er best skildra i 1.Korintarbrev 13, eit kapittel som blir lese i mange bryllaup.

Agapekjærleiken treng ikkje vera gjensidig. Jesus sa: «Elsk fiendane dykkar». Han utfordrar oss til å setja fiendane våre sine behov framfor våre eigne.
Det er DENNE kjærleiken som blir framstilt som den største av dei tre kardinaldygdene tru, von og kjærleik.

Venskap, filos, er ein annan form for kjærleik som er kjenneteikna ved å djup personleg sympati mellom to menneske. Her er det snakk om gjensidighet, men har ingenting erotisk med seg, og skal ikkje ha det. Blir eros blanda inn i filos, vert filos øydelagd.

Eros er i hovudsak den lidenskaplege kjærleiken mellom kvinne og mann, den som må vera der for at ekteskapet skal kjennast meiningsfullt og himmelsk. Men sidan kjensler kjem og går, må eros kombinerast med filos og agape om ekteskapet skal lukkast. Ektefolk må vera vener, og i vanskelege tider må ein bestemma seg for å setja den andre si lukke først.

Sex åleine blir i Bibelen ikkje kalla kjærleik i det heile, men kun lyst. Det er strengt tatt egoisme, som er det motsette av all kjærleik.

Priderørsla har teke på seg å læra verda kva kjærleik er. Dei tek grundig feil i det meste. Det dei kallar kjærleik, er i hovudsak lyst, som altså er egoisme. Ingen bør lytta til desse falske tonane frå folk som trur dei forstår noko, men som manglar openberring.

Ingen kommentarer: