torsdag 7. mars 2019

Går me framover eller bakover i høve til misjonsoppdraget, eller begge vegar?

I denne tabellen frå www.joshuaproject.net ser du korleis talet på ikkje-kristne har utvikla seg sidan år 1900. På den tid var det vel 1 milliard menneske som ikkje kjende Gud. I 2019 var det om lag 5 milliardar. Det betyr ganske enkelt at folketalet i verda har vakse mykje fortare enn kyrkja. Konklusjonen ser ut til å bli at misjonsutfordringa i dag ser ut til å vera større enn nokon gong.

Når folketalet aukar fortare enn det talet på kristne gjer, må det oppfattast som tilbakegang i høve til Guds misjonsbudsjett.

Av dei vel 2 millionar menneske som blir rekna som kristne i verda, kan me gå ut frå at 700 millionar av dei er Kristusetterfølgarar. Resten er nominelle kristne som har eit kyrkjemedlemskap, men som ikkje kjenner Gud personleg og har eit nullforhold til Jesus Kristus.

Den kristne kyrkja veks med 1,2% årleg. Det er i tal langt altså mindre enn det folketalet veks.
Men dette er ikkje heile sanninga. Dei evangeliske kyrkjene har gjennomsnittleg ein årleg vekst på 2,4%. Det er i faktiske tal høgare enn befolkningsveksten (som berre er på vel 1% for tida). Men også talet på nye evangeliske kristne er dalande.

Men det er ein markant framgang i talet på bibeloversettingar, og under ser du eit søylediagram som illustrerer dette.


Denne tabellen frå www.joshuaproject.net syner at i år 1900 vart det påbegynt 3 nye oversettingsprosjekt. I 2015 var talet 120. Og dette aukar berre på. Wycliffe bibeloversetjarar har som mål å ha påbegynt arbeid i alle levande minoritetsspråk med behov innan 2015. Denne visjonen har synt veg og gjeve dette arbeidet ein kraftig aksellerasjon.

Ingen kommentarer: