lørdag 2. mars 2019

Misjonsstatistikk 2

Av alle verdas menneske kan me rekna med at 10% er Kristusetterfølgjarar. 22% kan me kalla nominelle kristne, 39% har høyrt om Jesus utan å respondera og 29% har aldri høyrt om han i det heile tatt.

Når det gjeld bibeloversettingar er stoda slik: Det er 7118 språk i verda. Heile Bibelen er oversett til 684 språk, 1551 til NT, 1126 til deler av Bibelen, 1565 språk har eit definert oversettingsbehov, 875 språk har eit diskutabelt behov medan 1317 språk er døyande.


Enkel matematikk tilseir då at  3361 språk har tilgang til noko av Guds ord.
Ser me bort frå språk som døyr ut i næraste framtid, vil maks 2440 har behov for oversetting.

Wycliffe bibeloversettarar har sett seg som mål å vera i gong med prosjekt i alle gjenverande språk innan 2025. Det ser ut til å kunna gå.

Det å få Guds ord på morsmålet, hjartespråket, har gong på gong synt seg å vera heilt avgjerande med tanke på resultatet av misjonsinnsatsen.

Men det er ikkje nok. Me kan ikkje rekna ei folkegruppe som nådd før det eksisterer ei levande disippelgjerande kyrkje i folket.

Me står overfor fantastisk interessante utfordringar, særleg med tanke på at dei gruppene som me i dag må rekna som unådde omtrent alle er å finna i land som er lukka for misjon.

Det fører tankane våre mot broder Andreas som sa at det eksisterer berre opne dørar. Og i våre internettider, har det dukka opp heilt nye opsjonar.


Ingen kommentarer: