lørdag 7. juli 2018

Kristent leiarskal X. Gåveprofilar


I Efesarbrevet 4,11 skildrar Paulus fem leiarskapsprofilar, og han skriv at hensikten med kristent leiarskap er at «dei heilage skal bli utrusta slik at Kristi kropp kan byggjast opp». 

Sjølve jobben, altså fullføringa av misjonsbefalinga (Kristi kropp blir bygd opp ved at dei han har døydd for kjem inn i Guds familie), skal gjerast av «dei heilage», dvs både leiarar og kristne som ikkje har ein formell leiarstilling.

Alle «heilage» har Kristus i seg og Kristi autoritet med seg ut i kvardagen, og dei er alle leiarar i den forstand at dei kan leia andre menneske til Gud, og det er kallet deira.
Gjennom undervisning, modellering og forbøn skal apostelen implementera det apostoliske i dei heilage, profeten det profetiske, evangeisten det evangeliske, hyrden og læraren omsorgen for den enkelte kristnes åndelege og timelege vel.

Ut frå dette veks det fram nye leiarar med nye profilar. Alle dei fem leiargåvene er å finna i alle truande, men med ulik prosentfordeling. Nokre vert gründarar og kyrkjelydsplantarar, andre elskar å lytta til Gud og be og handla på direkte leiing , andre å vera ute med evangeliet i det offentlege rom (på gater, torg, restaurantar osv.), andre å undervisa ut frå Bibelen og atter andre å rettleida på tomannshand. Men alle har noko av alt i seg, men altså med ulik fordeling. Ein person som er 30% apostel, 20% profet, 10% evangelist, 20% hyrde og 20% lærar vil leva eit liv som ser annleis ut enn ein som har ein annan prosentvis fordeling av desse gåvene.

Kva så med dei andre gåvene som er skildra i 1. Korintarbrev 12? Anden dryssa dei ut over heile gjengen slik han ser at det er gagnleg. Alle kan tala i tunger, alle kan lækja, alle kan tala profetisk når Anden gjev dei å gjera det.

Og for all del: Desse kategoriane som me her jobbar med her er berre noko som hjelper oss til å forstå oss sjølve og andre truande slik at me også kan hjelpa kvarandre til å fungera på rett måte på rett plass.  Men primært er me alle VITNER om Kristi oppstode og den frelse me har fått i Han, og det er gjennom VITNEMÅLET og dei påfølgande TEIKN  at Guds rike går fram mellom oss.

Ingen kommentarer: