mandag 18. august 2008

Berberfamilie vender seg til Kristus


Denne oppmuntrande historia er er datert juli 2008, og er også henta frå http://www.partnersintl.org/


Det kom eit brev til ein kristen radiostasjon som sender kristne program til Nord-Afrika. Det lydde slik:
"Det er ei gleda for meg å ta pennen fatt og skriva nokre ord til dykk og gje dykk litt informasjon om landet vårt. Herren har gjort store ting her, og me gler oss. Foreldra mine kom til tru for fire månader sidan, og eg vil fortelja dykk om bakgrunnen for vår omvending.


Far min var ein muslim som ottast Gud. Han var dei einaste i vårt hus som praktiserte trua si. Når han begynte å be, resiterte han nokre vers frå Koranen på eit arabisk som han ikkje kunne forstå og heller ikkje uttala rett. Det var ganske morosamt å høyra på.


Ein kveld, etter at far var ferdig med bønestunda si, begynte me alle å le høgt. Far min som er ein veldig tolerant mann, spurde oss om kvifor me lo. Me sa: "Bønene dine når ikkje ein gong utafor huset, sidan du ikkje skjønar innhaldet i dei versa du resiterer."


Han innrømte at han ikkje forsto det arabiske språket i Koranen, "men det vil koma ein dag," sa han, "då eg skal kunna snakka til Gud på morsmålet mitt. Då vil han forstå meg."


I same stunda skrudde han på radioen og begynte å søka. Brått stoppa han på ein stasjon som tok inn eitt av dykkar program.


Det var heilt på slutten av programmet, og då vart det sitert frå Johannes 1,12 som seier at alle som tok imot Han (Jesus) og som trur på Hans namn, dei har rett til å kalla seg Guds barn.


Då far høyrde dette begynte han å skjelva av glede og sa: "I dag har det kome som eg har venta på så lenge. Dersom eg blir eit Guds barn, då kan eg snakka fritt til Gud som Far frå no av. Er ikkje det sant?"


Me sat heilt stille nokre minuttar. Eit mirakel hadde hendt. Hjarto våre vart opplyste, og me vart løfta inn i noko heilt nytt. Brått ropar mor vår: "JESUS FYLLER HUSET. SER DE?" Men me såg ingenting, men mor hadde sett Jesu herlegdom. Me priste Jesus inntil midnatt. "


Berberane er eit nord-afrikansk urfolk som vart fortrengt av arabiske kolonialistar på 600 og 1100-talet. Dei er nomadar og held til i fjellområda i Algeri og Marokko. I dei første århundra av vår tidsrekning vart berberane kristne, men under dei arabiske invasjonsbølgjene som kom over Nord-Afrika frå 600-talet av, fann dei det lurast å konvertera til islam. Trass i at arabarane stal landområda deira, er berberane i dag i hovudsak muslimar, men som me las i dette brevet, er Gud i ferd med å røra ved hjarto og openberra evangeliet om Jesus for dei. Det tel rundt 10 millionar menneske, men dette talet er uvisst, og snakkar 26 ulike dialektar av språket tamazight.Be om fortsatt framgang for evangeliet mellom berberane.Ingen kommentarer: