tirsdag 12. august 2008

På jobb att


I går begynte eg på jobb att, og har to dagar med planlegging før elevane kjem. Skal overta ein 10. klasse dette skuleåret. Det blir spanande. Ikkje alt er på strekk i denne klassen. Elevane er kjende for å ha eit etter måten høgt støynivå. Så me får sjå kor det går. Ofte har ungdomane modnast i laupet av ein sommarferie, og i 10. klasse vert mange av dei ganske vaksne og fornuftige. Vanlegvis er det siste året ei festreise i høve til 9. klasse.

Men det å koma inn i klassen så seint som dette, er ein heller stor utfordring. Mykje har sett seg når det gjeld arbeidsvanar og slikt, men me får det nok til. Me finn ut av det.
Skal dette året undervisa i matematikk, natur og miljøfag, samfunnsfag og RLE (Religion, livssyn og etikk), som det gamle KRL-faget no heiter. Innhaldet i faget er enno ikkje endra, berre nemninga.

RLE-faget legg opp til full synkretisme (religionsblanding) inni hovuda på elevane. Det er eit reint orienteringsfag som stort sett fører til desorientering, og den norske stat har ikkje lenger noko svar å gje elevane når det gjeld dei eksistensielle spørsmåla om kor me kjem frå, korleis me skal leva og kor me går hen. For ikkje å snakka om korleis me kan finna Gud og bli frelst. Her er alt like gyldig, og blir såleis likegyldig for elevane.

Men som kristne lærarar har me Gud med oss inn i klasserommet, og det er rike mogelegheitar innafor nær sagt alle emne å presentera evangeliet. Men det må ofte skje gjennom samanlikning. Når me møter ein religiøst førestelling som panteismen, kan me spørja: Korleis vert dette forstått innafor kristendomen? Eller når me jobbar med hinduismen spør me: Kvifor snur dei kastelause ryggen til hinduismen for å bli kristne? Her må me må vera litt lure og be om visdom og Gudsnærvær i klasserommet. Me får jobba så lenge det enno er ein smule dagslys.

Elles var det gildt å møta kollegane att, og det nye laget eg no er komen på verkar OK.
Kjenner forresten på at behovet for å utvida pastorstillinga i kyrkjelyden aukar veldig på. Det er naturleg med mange nye medlemmer. Satsar på utvida stilling etter kvart.

Ingen kommentarer: