lørdag 9. august 2008

Nære samfunn

Men når alt dette er sagt, må eg få presisera: Eg er sikker på at Jesus vil at me skal stå kvarandre nært i eit solidarisk og forpliktande fellesskap. Det handlar om å bruka tid saman, bli involvert i andres liv på godt og vondt, be saman, gjera ting i lag, dela Jesus, Ordet og alle typar livsgoder med kvarandre.


Simpson peikar med rette på at mange små kyrkjelydar utviklar langt fleire leiarar enn færre store. Det er logisk og talar for at modellen har skisserer for oss kan vera god, i alle høve der han kommuniserer med kulturen me lever i.

Men det er viktig at dei små kyrkjelydane er reelt sjølvstendige. I den føreskrivne modellen er eg viss på at det er apostlane som vert sitjande med makta, og då har me ikkje noko anna enn eit nytt kyrkjesamfunn oppe og går, men eit kyrkjesamfunn der Guds barn er vorten fråteken all mynd. For kven kan hevda noko i mot ein apostel som har innsikten sin frå Gud? Det er hassard.

Ingen kommentarer: