onsdag 13. august 2008

Hyrden, prototypen på ein kristen leiar


Alle med kristent leiaransvar er hyrdar, anten gode eller dårlege. Enten dei er apostlar, profetar, evangelistar eller lærarar, ligg hyrdekallet i botnen. Jesus var det største av alle apostlar og profetar som har levd. Men han sa om seg sjølv: "Eg er den gode hyrde." Peter var leiaren mellom dei 12 apostlane. Jesus sa til han: "Vakte sauene mine." "Fø lamma mine!" Altså: Peter var hyrde i apostolatet sitt. I Salme 23 les me "Herren er min hyrde!" Og israelsfolket sine politiske og åndelege leiarar var alle omtala som hyrdar, gode eller vonde. I moderne tankar om kristent leiarskap finn eg ikkje dette belyst tilfredsstillande. Der vert hyrdeembetet omtala nærast som det minst interessante og betydningsfulle av dei fem embeta som er nemnde i Efesarbrevet 4. Men det held ikkje å laga seg tankar om kristent leiarskap berre ut frå eitt vers. Då tenkjer me systematisk feil.

Ingen kommentarer: