lørdag 16. juli 2011

Livet beviser Gud

Den franske kjemikaren Loise Pasteur (1822-1895) påviste eksperimentelt at mikroorganismar ikkje kan oppstå av seg sjølv i eit sterilt miljø, og la på den måten ein lang diskusjon død. Liv ikkje kan oppstå av ikkje-liv. Liv kjem av liv. Det er bevist.

Likevel eksisterer det liv, og dersom dette livet ikkje kan ha oppstått av seg sjølv, må det koma frå ei levande kjelde som alltid har eksistert. Denne levande kjelda er Gud.

Gud skapte livet. Den som studerer biologi går inn i ein heilagdom der spora etter Gud er krystallklåre. I kroppen din er det mange hundre milliardar celler. Kvar av desse inneheld 46 DNA molekyl som ved hjelp av 4"bokstavar" (nukleotidar) innheld alle vesentlege opplysningar om deg som person, og som i tillegg styrer alle prosessane i kroppen din slik at alt går som det skal. Det fordrar milliarder på milliarder av "utrkeningar" per sekund. Den aller enklaste livsprosess er så komplisert at ingen biokjemikar klarer å koma til botn i han.

Alle elevar i norsk skule lærer om FOTOSYNTESEN som handlar om korleis grøne planter lagar karbohydratar og oksygen ved hjelp av CO2, vatn og sollys. Denne prosessen er ekstremt kompleks og avansert og kan ikkje kopierast ein gong av dei fremste biokjemikarar SJØLV OM DEI HAR MODELLEN FOR PROSESSEN FRAMFOR SEG HEILE TIDA I KVART EINASTE BLAD SOM HENG PÅ EIT TRE.

Biologien skulle gjera einkvar av oss så audmjuke at me berre ut frå den enklaste kunnskap skulle lovsynga og prisa Skaparen for hans intelligens, kreativitet og skaparglede. For ikkje nok med at han skapte, han gjorde det VAKKERT.

Til slutt i dag: Den fantastiske Gud som skapte det livet som er i deg og meg, er også den som kan gje oss EVIG LIV, den type liv som han har i seg sjølv og som er uforgjengeleg og høgare enn det me har i kroppane våre. Den Gud som skapte det utrulege fysiske livet, er sjølvsagt også kapabel til å skapa noko som er enno meir utruleg: evig liv. Dette livet er i Jesus Kristus, og tek du imot han som din Herre og Frelsar, får du det evige livet som ei gåve, og du skal få erfara at Guds kjærleik kjem til deg og gjev deg eit heilt nytt perspektiv på det livet du lever her. Lukke til!


Ingen kommentarer: